Legaten voor een goed doel: u stelt een goede daad en uw erfgenamen hebben extra voordeel!

U wenst een geldsom of een goed via legaat te schenken aan een instelling die u vertrouwt en steunt.
“Maar”, denkt u, “dan laat ik wel minder na aan mijn vriendin of mijn lievelingsnichtje.”
Niet noodzakelijk! Dankzij de techniek van het duolegaat laat u evenveel (of zelfs meer) na aan uw vriendin of nicht. En u steunt tegelijk een goed doel.

Hoe werkt een duolegaat?

Het duolegaat steunt op artikel 64, tweede alinea van het erfrecht.
Het principe is eenvoudig: u stelt een testament op ten voordele van de instelling van uw keuze.
Die krijgt de opdracht om specifieke legaten die u vastlegt voor uw andere erfgenamen uit te voeren.
Ze neemt ook de totaliteit van de erfenisrechten op zich – tegen de aanslagvoet die op elk van hen van toepassing is.

Wat moet u doen?

U moet het duolegaat, net zoals de klassieke variant, in uw testament opnemen. U vermeldt de instelling van uw keuze als volledige erfgenaam én de persoon of personen die u een specifiek legaat wilt schenken. U specificeert ook dat de instelling de specifieke legaten moet uitvoeren en zelf alle erfenisrechten (tegen de tarieven die gelden voor elke erfgenaam) moet betalen.

Voordelen

Alleen de vereniging betaalt de successierechten. Uw andere erfgenamen betalen niets! Het voordeel van het duolegaat ligt in het feit dat erkende stichtingen en vzw’s successierechten betalen tegen vastgelegde lagere aanslagvoeten. Op die manier ligt het totale bedrag van successierechten een stuk lager.

Een voorbeeld zegt meer dan duizend woorden…
Gewoon legaat

Jan woont in Oostende en heeft geen kinderen.
Hij laat in zijn testament 25.000 euro na aan zijn vriend Pieter.

• Successierechten: 11.250 euro (de aanslagvoet voor schenkingen aan derden bedraagt in Vlaanderen 45%);
• Pieter krijgt netto 13.750 euro (25.000 – 11.250).

Duolegaat

Jan laat ook nu 25.000 euro na. Maar nu beslist hij om 15.000 euro te schenken aan zijn vriend Pieter en 10.000 euro aan de instelling van zijn keuze.

• Successierechten: 7.630 euro (de instelling betaalt die integraal) – 880 euro op het legaat aan de instelling en 6750 euro op het legaat aan Pieter.
• Pieter krijgt netto 15.000 euro.
• De instelling krijgt netto: 2370 euro (10.000 – 7.630).

Wat gaat er naar de staat?
De staat krijgt 11.250 euro als Jan zijn 25.000 euro rechtstreeks aan zijn vriend Pieter nalaat, maar slechts 7.630 euro, als Jan zijn erfenis verdeelt onder zijn vriend Pieter en de vereniging van zijn keuze.

Alternatief
Gewoon legaat

Mark uit Dinant is weduwnaar zonder kinderen.
Hij laat bij testament een legaat van 150.000 euro na aan zijn neef en 100.000 euro aan een vriend.

• Successierechten = 126.250 euro:
• 68.125 euro op het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante);
• 58.125 euro op het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 80% in Wallonië tussen andere personen);
• De neef krijgt netto 81.875 euro (150.000 – 68.125).
• De vriend krijgt netto 41.875 euro (100.000 – 58.125).

Duolegaat
Mark schenkt nog altijd 250.000 euro weg. Hij laat bij legaat 100.000 euro na aan zijn neef, 50.000 aan zijn vriend en 100.000 euro aan instelling Y. Deze laatste krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen, tegen het tarief dat op iedere erfgenaam van toepassing is.

• De successierechten bedragen 70.750 euro:
• 40.625 euro voor het legaat aan zijn neef (de aanslagvoet van 25 tot 55% in Wallonië tussen oom en tante);
• 23.125 euro voor het legaat aan zijn vriend (de aanslagvoet van 30 tot 60% in Wallonië tussen andere personen);
• 7000 euro voor de instelling (de aanslagvoet van 7% in Wallonië).
• Zijn neef krijgt netto 100.000 euro.
• Zijn vriend krijgt netto 50.000 euro.
• De instelling houdt netto 29.250 euro (100.000 – 70.750) over.

Dankzij de techniek van het duolegaat:
• verhoogt het erfdeel van de neef en de vriend van Mark met minstens 20 procent;
• beschikt instelling Y over geld voor het project of de projecten die Mark selecteerde. Alleen de fiscus ziet zijn aandeel met ongeveer 45% dalen. Pas op! Dit is maar een voorbeeld.
• Voor uitstekende resultaten moet deze techniek rekening houden met uw familiale situatie en vermogenstoestand, maar ook met de berekeningswijze van de successierechten in het gewest waar u woont, en met de hoedanigheid van uw erfgenamen.
• De waarde van uw vermogen wijzigt zolang u leeft. Daarom is het aan te raden om eerder een percentage van uw vermogen via legaat toe te wijzen, dan een vast bedrag.
• Uw motivatie moet eerst en vooral filantropisch zijn. Het fiscale voordeel is een uitvloeisel daarvan. Het is van essentieel belang dat u aan het goede doel van uw keuze een voldoende groot aandeel nalaat, zodat die het duolegaat aanvaardt.
U moet ook rekening houden met de doelstellingen die de instelling nastreeft en de werklast die het beheer van uw volledig erfenisdossier met zich brengt.

Overweegt u om deze techniek toe te passen?
Neem dan contact op met uw notaris én met de instelling die uw voorkeur wegdraagt.

Belastingvermindering voor uw eigen kinderen

Het duolegaat is in de eerste plaats interessant, als u een verenging wilt steunen en tegelijk verre bloedverwanten een voordeel wilt bieden. Maar deze techniek kan ook voordelig zijn voor erfgenamen in eerste lijn.
Het Waalse Gewest heft een belasting van 24% voor het deel boven 20.000 euro en 30% voor het deel boven 500.000 euro.
Kijk even naar de situatie van de heer Libotin.
Hij heeft zijn domicilie in Wallonië en laat zijn enige zoon Didier een miljoen euro na. Zonder duolegaat krijgt Didier netto 763.760 euro in handen. Maar als de heer Libotin 22% van zijn vermogen – of 220.000 euro – aan een goed doel schenkt en die organisatie opdracht geeft om alle successierechten te vereffenen, krijgt zijn zoon Didier netto 780.000 euro. Na belasting houdt de instelling 33.975 euro over. Dat is een heel nuttige gift voor haar. En ook Didier geniet van een bonus.

Wettelijk kader

U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro voor elke schenking aan dezelfde instelling tijdens het lopend jaar. De vereniging stuurt u het fiscaal attest automatisch toe tijdens de maanden februari of maart van het jaar na uw gift. Met dit attest kunt u de gift aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo verlaagt u het belastbare bedrag en recupereert u tot de helft van uw gift (afhankelijk van uw aanslagvoet),. De wet legt wel maxima vast. Kan ik van een fi scaal voordeel genieten als ik een gift doe? Wilt u een fiscaal attest? Dan mag uw gift niet meer bedragen dan tien procent van uw netto jaarlijkse inkomsten, met een maximum van 346.000 euro. Anders zou er geen grens staan op uw vrijgevigheid!

Wat zijn fiscale attesten?

De instelling geeft u een ontvangstbewijs voor elke gift van 40 euro of meer. Met dit attest kan de schenker het bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen voor het lopende jaar. De volgende tabellen tonen aan welk fi scaal voordeel u geniet, afhankelijk van de geschonken bedragen en uw jaarlijkse inkomsten. Wij houden rekening met inkomsten tussen 12.100 en 28.000 euro. Verdient u meer? Dan verhoogt ook uw voordeel. Wanneer krijg ik mijn attest? U krijgt het attest toegestuurd in het jaar na de gift(en): dus in de periode die voorafgaat aan de indiening van uw belastingaangifte.

Voor meer informatie: www.fiscus.fgov.be.